Giant set vs Triset – Förklaring av träningsmetoderna

Inledning till Giant Sets och Trisets

När du strävar efter att förbättra din styrka och fitness kan du överväga att inkludera Giant Sets och Trisets i dina träningspass. Dessa träningsstrukturer höjer intensiteten, kan förbättra muskeluthållighet, och är kända för att vara tidsbesparande.

Giant Sets innebär att genomföra fyra eller flera övningar back-to-back med minimal vila, ofta riktade mot samma muskelgrupp. Detta ökar den metabola stressen och kan leda till förbättrad muskelväxt samt fettförbränning.

 • Syfte: Förbättra muskeluthållighet, styrka, och muskelväxt.
 • Teknik: Minimerad vila; hög intensitet.
 • Struktur: 4+ övningar i rad.

Trisets består av tre övningar utförda sekventiellt utan vila. Dessa kan antingen rikta in sig på en specifik muskelgrupp eller varierade för att skapa en cardio-effekt.

 • Fokus: Tidseffektivitet och förbättrad kondition.
 • Teknik: Använder en balanserad närmande för att träna flera muskelgrupper.
 • Planering: 3 övningar i rad.

Båda träningsmetoderna utmanar din kropp på olika sätt och bidrar till en holistisk träning. De kräver noggrann uppmärksamhet till teknik och viktval för att minska risken för skador och maximera fördelarna med träningspasset.

Definition av Giant Sets

https://www.youtube.com/watch?v=Ex8KvrMOfHE&embed=true

Giant sets är träningsmetoder som effektivt stimulerar muskeltillväxt och uthållighet genom att kombinera fyra eller fler övningar i följd utan vila emellan. Denna metod utmanar dina muskler till maximal trötthet och kan leda till förbättrad hypertrofi och uthållighet.

Fördelar med Giant Sets

Genom att använda giant sets kan du effektivisera din träning genom att maximalt utmatta musklerna och korta ner din totala träningstid. Metoden ökar också din hjärtfrekvens, vilket kan bidra till förbättrad uthållighet och fettförbränning. Du utförsökanden att:

 • Stimulera muskelhypertrofi genom kontinuerligt arbete utan vila, som leder till intensiv muskeltrötthet.
 • Förbättra muskulär uthållighet på grund av långvarig belastning utan återhämtning.
 • Skapa en effektiv träning genom att öka mängden arbete på kortare tid.

Typiska Giant Set Övningar

För att designa ett giant set, välj övningar som riktar sig till samma muskelgrupp för att maximera trötthet och stimulera tillväxt. Exempel på övningar kan inkludera:

 • Benövningar: För quads och glutes kan du kombinera benpress, leg extension, leg curls, och lunges.
 • Övre kroppen: Använd bland annat dumbbells eller annan träningsutrustning för att utföra övningar såsom pressar och drag för bröst och rygg.

Varken rygg eller viloperioder används mellan övningarna i ett giant set, vilket underlättar betydande muskeltrötthet och tillväxt genom ökad stress and an stränning.

Definition av Trisets

https://www.youtube.com/watch?v=7UqBXdxwJvg&embed=true

Trisets är en träningsmetod där du kombinerar tre olika övningar som utförs sekventiellt utan mellanliggande vila. Denna metod syftar till att öka muskeltrötthet och främja muskeltillväxt genom att minska återhämtningsperioden, vilket resulterar i intensivare belastning på muskelgrupperna.

Fördelar med Trisets

 • Ökad intensitet: Att utföra tre övningar i följd minskar behovet av längre vila och ökar träningens intensitet.
 • Effektiv tidsanvändning: Med kortare vilotider blir passet mer tidseffektivt.
 • Förbättrad uthållighet i musklerna: Ständig belastning på musklerna utan vila förbättrar din muskulära uthållighet.
 • Variation i träningen: Trisets tillför dynamik till ditt träningsprogram, vilket kan bryta monotoni och motivationstillbakagång.

Typiska Triset Övningar

 • För hams: Kombinera romerska marklyft, bulgariska split squats och sittande benlock för att träna hams genom ett triset.
 • Tri-set för axlar: Ett tri-set kan innefatta stående hantelpress, stående sidolyft och framåtvända hantellyft för att målriktat träna axelmusklaturen.
 • Isolationsövningar: Isolera och trötta ut specifika muskelgrupper effektivt genom att t.ex. använda övningar som bicepscurls, triceps pressdowns och dumbbell lateral raise i ditt tri-set.

Det är viktigt att balansera övningarna i ett triset så att de kompletterar varandra och effektivt tröttar ut musklerna för maximal tillväxt.

Skillnaderna Mellan Giant Sets Och Trisets

https://www.youtube.com/watch?v=DWPHM-vbsR4&embed=true

När du tränar för att maximera din intensitet och effektivitet, kan både giant sets och trisets vara användbara verktyg. Dessa två träningsmetoder varierar i design och syfte, vilket är viktigt att förstå för att du ska kunna välja rätt metod för dina mål.

Trisets involverar tre övningar som utförs i följd utan vila emellan. De kan rikta sig antingen till samma muskelgrupp för att höja intensiteten eller motsatta muskelgrupper för att underhålla en hög energiförbrukning samtidigt som de tillåter kortare återhämtning av varje muskelgrupp.

Aspekt Giant Sets Trisets
Övningar Fyra eller fler i följd Tre övningar i följd
Intensitet Mycket hög Hög
Fokus Kan vara samma eller olika Samma eller motsatta muskler
Muskelgrupper Varierande, bredare spektrum Ofta mer fokuserat
Vila Minimal mellan övningar Ingen mellan övningar; kort paus efter varje triset

Giant sets, å andra sidan, består av fyra eller fler övningar som utförs i sekvens utan vila. Denna metod ökar träningsintensiteten ytterligare genom längre serier och minimal vila, därmed kan både konditionsnivån förbättras och muskeluthålligheten utvecklas.

Valet mellan dessa metoder beror på dina specifika träningsmål. Om ditt mål är att rikta in dig på en specifik muskelgrupp eller öka uthålligheten inom en viss övning, kan trisets vara mest lämpligt. För en mer övergripande konditionsökning och större muskeluthållighet kan giant sets vara att föredra. Din viloperiod bör anpassas så att den stödjer återhämtning samtidigt som den upprätthåller intensiteten i träningen.

Hur man Implementerar Giant Sets och Trisets i Träningen

https://www.youtube.com/watch?v=Cvk4YnKY0bw&embed=true

När du implementerar giant sets, grupperar du fyra eller flera övningar som aktiverar samma muskelgrupp utan vila emellan. Detta är en metod för att öka intensiteten i din träning och skapa en omfattande muskeltrötthet. För att inleda:

 1. Välj 4+ övningar som riktar in sig på samma muskel.
 2. Bestäm en lämplig vikt som tillåter dig att utföra önskat antal repetitioner över alla övningar.
 3. Utför övningarna i snabb följd med minimal vila.
 4. Efter att ha genomfört alla övningar i setet, vila i 3-5 minuter innan du upprepar eller går vidare till nästa muskelgrupp.

Med trisets följer du en liknande metod men med tre övningar:

 • Övning A > Övning B > Övning C > Vila

Varje triset bör fokusera på antingen liknande muskelgrupper eller en kombination för att optimera återhämtningen och uthålligheten. Som med giant sets vill du minimera vilotiden mellan övningarna men kan överväga att vila lite längre mellan varje komplett triset.

Supersets är en närliggande träningsstrategi där du utför två övningar rygg mot rygg, vilket är mindre intensivt än trisets och giant sets men fortfarande effektivt för att öka intensiteten.

För både giant sets och trisets, håll koll på:

 • Vilotiderna för att maximera effektiviteten.
 • Viktvalen för att upprätthålla korrekt teknik under trötthet.
 • Träningsvolymen för att balansera intensitet med tillräcklig återhämtning.

Specifika Övningsprotokoll

https://www.youtube.com/watch?v=elGLz1OErpk&embed=true

I detta avsnitt fokuserar vi på uppbyggnaden av specifika träningspass med Giant Sets och Trisets för att maximera styrka, muskulär uthållighet, och fettförbränning genom effektiv användning av bland annat hantlar, skivstänger och kroppsvikt.

Giant Set Träningspass

Ett Giant Set innebär en serie av fyra eller flera övningar utförda i följd utan vila. Detta träningspass kombinerar både styrka och kardiovaskulärt arbete, vilket kan leda till fettförbränning och viktminskning.

 • Styrka och Uthållighet:
  • Exempel: En kombination av bänkpress (skivstång), squats (skivstång), dödlyft (skivstång) och lunges (hantlar).
  • Utförande: Upprepas i 3-4 set, 6-12 repetitioner per övning, minimal vila mellan övningarna.
 • Träningsutrustning:
  • Skivstång för bänkpress, squats, dödlyft.
  • Hantlar för lunges.

Triset Träningspass

Trisets involverar att utföra tre övningar back-to-back för antingen samma muskelgrupp eller blandade muskelgrupper. Denna typ av träningspass fokuserar primärt på muskeluthållighet och kan kombinera viktträning och kroppsviktsövningar.

 • Muskeluthållighet och Styrka:
  • Exempel: Overhead press (dumbbells), dips (kroppsvikt), leg extensions (träningsmaskin).
  • Utförande: 3-5 set, 8-15 repetitioner per övning, kort vila mellan seten.
 • Träningsutrustning:
  • Hantlar för overhead press.
  • Kroppsvikt för dips.
  • Träningsmaskiner för leg extensions.

Återhämtning och Återuppbyggnad

När du tränar genom giant sets eller trisets på gymmet, är återhämtning och muskelåteruppbyggnad avgörande för att maximera muskelväxt och förbättra både styrka och uthållighet. Giant sets utförs med fyra eller fler övningar i följd utan vila, medan trisets innebär tre övningar utförda sammanhängande. Båda metoderna utmanar musklerna intensivt och minimerar viloperioderna.

En viktig faktor är vilotiden mellan seten, här är några riktlinjer att följa:

 • Giant sets: Förlängda viloperioder på 3-5 minuter mellan varje giant set är rekommenderade för återhämtning.
 • Trisets: Kortare vilotid på 1-2 minuter mellan varje triset kan vara lämplig.

Muskeltillväxt sker när du tillåter tillräcklig vila och näring för återuppbyggnad. Uppmärksamma dessa aspekter:

 • Konsumera proteinrik kost för att stödja återuppbyggnad.
 • Säkerställ tillräckligt med sömn för optimal återhämtning.
 • Alternativ musklergrupper för att ge specifika muskler tid att återhämta sig.

Att balansera belastning och återhämtning bidrar till ökad hypertrofi och minimerar risken för överansträngning. Kom ihåg att lyssna på din kropp och justera vikt och vila efter behov för att främja långsiktig framsteg och välbefinnande.

Anpassning för Olika Träningsnivåer

https://www.youtube.com/watch?v=BQ-gNR2lNoY&embed=true

När du bygger upp ditt träningsprogram är det viktigt att välja rätt typ av set. Giant sets och trisets kan anpassas för olika färdighetsnivåer – nybörjare, mellanliggande och avancerade.

Nybörjare: Starta med trisets. Dessa involverar tre övningar som utförs i följd, vilket ger möjlighet att lära känna tekniken och kontrollen av varje rörelse.

 • Välj lättare övningar som lunges och front squats.
 • Fokusera på att träna stora muskelgrupper som quads och glutes.

Mellanliggande: När du har större självförtroende och teknisk kapacitet, utöka till giant sets för att utmana din styrka och uthållighet.

 • Inkorporera ett större antal övningar för variation.
 • Inriktning bör ligga på kombinationer som arbetar flera muskelgrupper, till exempel lats och axelmuskler.

Avancerade: För den erfarne kan giant sets maximera muskeltillväxt och styrkeutveckling.

 • Använd en blandning av frivikter och träningsmaskiner för att isolera specifika muskler.
 • Intensiteten kan höjas genom att välja tekniskt krävande övningar för varje set.

Anpassa övningarna och växeln enligt ditt nivåspecifika behov. Det är avgörande att lyssna på din kropp och att inte överskrida dina gränser, för att undvika skador och överträning. Lägg kontinuerligt till tyngre vikter och mer komplexa övningar i takt med att du gör framsteg.

Optimering av Diet och Näringsintag

För att stödja muskelväxt och optimera resultat från träningssessioner såsom giant sets och trisets, är det viktigt att fokusera på din kost och näringsintag. Kom ihåg att protein är avgörande för återuppbyggnaden och tillväxten av muskulaturen, inklusive lats, quads, hams och andra stora muskelgrupper som ofta aktiveras under squats och övningar med dumbbells.

Proteinintag

 • Sikta på 1,6–2,2 gram per kilo kroppsvikt dagligen.
 • Inkludera proteinkällor som kyckling, fisk, ägg, och plantbaserade alternativ som tofu.

Kolhydrater

 • Välj komplexa kolhydrater som fullkorn, havre och sötpotatis för långvarig energi.
 • Förbrukas idealiskt runt träningspass för maximal prestanda och återhämtning.

Fett

 • Hälsosamma fetter såsom avokado, nötter och olivolja är viktiga för hormonproduktion och energi.

Måltidsfrekvens

 • Planera 3-5 måltider dagligen för att stödja ämnesomsättningen och energinivåerna.

Vattenintag

 • Stanna hydratiserad, speciellt kring träningspass, för optimal prestanda och återhämtning.

Mikronäringsämnen

 • Fyll på med vitaminer och mineraler genom en mångsidig kost eller tillskott, vid behov.

Nedan finns ett exempel på hur ditt måltidsschema kan se ut:

Tidpunkt Måltid Noteringar
Frukost Havregrynsgröt, ägg, färsk frukt Balanserad start på dagen
Mellanmål Nötter och yoghurt Snabbt och näringsrikt
Lunch Kycklingbröst, sötpotatis, grönsaker Protein- och energirikt
Träningspass Snack Banan, proteinshake Energiboost och muskelåterhämtning
Middag Grillad lax, quinoa, sallad Hälsosamma fetter och proteiner

För fettförlust kan det vara nödvändigt att skapa ett kaloriunderskott medan du upprätthåller högt proteinintag för att bevara muskelmassan. Anpassa ditt näringsintag efter dina specifika mål och konsultera en dietist om du behöver personlig vägledning.

Vanliga frågor & svar

I denna sektion besvaras några av de vanligaste frågorna om de två träningskoncepten gigantset och triset, deras skillnader och hur de kan implementeras i din träning.

Vilka är de huvudsakliga fördelarna med gigantset jämfört med triset?

Gigantset kan öka din muskeluthållighet och kaloriförbrukning eftersom du utför fler övningar i följd utan vila. Detta kan leda till en högre metabol stress och muskeltillväxt.

Kan gigantset och triset användas för alla muskelgrupper eller finns det specifika rekommendationer?

Både gigantset och triset kan anpassas för alla muskelgrupper, men det är viktigt att överväga målet med din träning och din nuvarande konditionsnivå för att undvika överträning och skador.

Hur påverkar tillämpningen av gigantset och triset återhämtningstiden efter träning?

Användning av gigantset och triset kan öka behovet av återhämtning då de båda är högintensiva träningsformer. Du bör se till att ha tillräcklig återhämtningstid mellan passen för att undvika överträning.

Vad är den rekommenderade upplägget för ett träningspass som inkluderar gigantset eller triset?

För ett träningspass med gigantset bör 3-5 övningar sammanfogas för samma muskelgrupp med minimal vila emellan. För triset kombineras 3 övningar. Rekommendationen är att starta med en lägre volym och gradvis öka.

På vilket sätt skiljer sig intensiteten och volymen mellan gigantset och triset när man tränar?

Intensiteten i gigantset är högre jämfört med triset eftersom fler övningar utförs i följd. Detta ökar även träningsvolymen, vilket kan vara fördelaktigt för hypertrofi och uthållighet.

Vilka är de bästa övningarna att inkludera i ett gigantset eller triset för överkropp respektive underkropp?

För överkroppen är övningar som tryckpressar, hantelcurls och lat dragdown effektiva i gigantset och triset. För underkroppen kan knäböj, utfall och benpress kombineras för att maximera träningseffekten.

Foto av författare

Hans Olsson

Hans Olsson har mer än två decennium av erfarenhet som elitmotionär inom bland annat vintersport, där styrketräning alltid varit en stor del av helheten. På SKKF.org publicerar Hans utbildande artiklar inom styrketräning och hälsa, och är också en del av teamet som recenserar produkter.